Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Hír

Közlemény óvodai beíratkozásról

2019.03.06.

Közlemény | Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Tanácsa
 

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézményébe a 2019/2020. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.
A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás, mint a Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Óvoda Intézmény  (6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/a) fenntartója, „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról" szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:

 


Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézményébe a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:


2019. április 24-25 (szerda-csütörtök)
8.00 órától 17.00 óráig
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 11.


A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:


- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek anyakönyvi kivonata,
- a kitöltött Jelentkezési lap
- amennyiben a gyermek tartós beteg, az erről szóló igazolás
- amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, az erről szóló szakvélemény,
- amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar megállapításáról, az erről szóló szakvélemény.


A már óvodába járó gyermeket nem kell beíratni!


Óvodába történő beíratásra köteles gyermek, illetve óvodába felvehető gyermek:


- kötelező az óvodába beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019.augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.


A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézményének felvételi körzete:


- Nyárlőrinc község közigazgatási területe.
- Az illetékességi és működési körön kívüli településekről, szabad kapacitás esetén vehető fel gyermek a köznevelési intézménybe.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:


A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.


A 2019/2020-as nevelési évben a 2016. augusztus 31-ig született gyermekek számára kötelező az óvodai beiratkozás.


Az a szülő vagy törvényes képviselő


- aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
- akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el és 5000.-Ft-tól 150.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.


Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsődébe felvehető integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételénél a nevelési intézmény alapító okiratában foglaltak az irányadóak. Az alapító okirat tartalmazza, hogy az óvoda melyik sajátos nevelési igényű gyermek ellátására jogosult.


Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, a jogorvoslati eljárás szabályai:


Az óvoda vezetője határozati formában közli a szülővel
- az óvodai felvételi, átvételi vagy a kérelem elutasítására vonatkozó döntését.


Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2019. május 17-e.


A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jegyző a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést. A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 15 napon belül.
 

« Visszalépés

Ma 2019.03.21.
Benedek napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

472 901

Jelenleg on-line: 10

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata